Súťažné úlohy kategórií A, B a C

61. ročník matematickej olympiády 2011-2012

aktualizované 17.4.2012 21:10

C B A
domáce kolo domáce kolo domáce kolo
školské kolo školské kolo školské kolo
krajské kolo krajské kolo krajské kolo
celoštátne kolo
Riešenia všetkých kôl na stiahnutie vo formáte PDF:    (uložiť ako …)

C-I-1
Nájdite všetky trojčleny p(x) = ax2 + bx + c , ktoré dávajú po delení dvojčlenom x + 1 zvyšok 2 a po delení dvojščenom x + 2 zvyšok 1, pričom p(1) = 61.

(Jaromír Šimša)

C-I-2
Dĺžky strán trojuholníka sú v metroch vyjadrené celými číslami. Určte ich, ak má trojuholník obvod 72 m a ak je najdlhšia strana trojuholníka rozdelená bodom dotyku vpísanej kružnice v pomere 3 : 4.

(Pavel Leischner)

C-I-3
Nájdite všetky trojice prirodzených čísel a, b, c, pre ktoré platí množinová rovnosť

{(a, b), (a, c), (b, c), [a, b], [a, c], [b, c]} = {2, 3, 5, 60, 90,180},

pričom (x, y) a [x, y] označuje postupne najväčší spoločný deliteľ a najmenší spoločný násobok čísel x a y.

(Tomáš Jurík)

C-I-4
Reálne čísla a, b, c, d vyhovujú rovnici ab + bc + cd + da = 16.
a) Dokážte, že medzi číslami a, b, c, d sa nájdu dve so súčtom najviac 4.
b) Akú najmenšiu hodnotu môže mať súčet a2 + b2 + c2 + d2?

(Ján Mazák)

C-I-5
Daný je rovnoramenný trojuholník so základňou dĺžky a a ramenami dĺžky b. Pomocou nich vyjadrite polomer R kružnice opísanej a polomer r kružnice vpísanej tomuto trojuholníku. Potom ukážte, že platí R≥2r, a zistite, kedy nastane rovnosť.

(Leo Boček)

C-I-6
Na hracej ploche n × n tvorenej bielymi štvorcovými políčkami sa Monika a Tamara striedajú v ťahoch jednou figúrkou pri nasledujúcej hre. Najskôr Monika položí figúrku na ľubovoľné políčko a toto políčko zafarbí namodro. Ďalej vždy hráčka, ktorá je na ťahu, urobí s fi gúrkou skok na políčko, ktoré je doposiaľ biele, a toto políčko zafarbí namodro. Pritom pod skokom rozumieme bežný ťah šachovým jazdcom, t. j. presun figúrky o dve políčka zvislo alebo vodorovne a súčasne o jedno políčko v druhom smere. Hráčka, ktorá je na rade a už nemôže urobiť ťah, prehráva. Postupne pre n = 4, 5, 6 rozhodnite, ktorá z hráčok môže hrať tak, že vyhrá nezávisle na ťahoch druhej hráčky.

(Pavel Calábek)

C-S-1
Nájdite všetky dvojice prirodzených čísel a, b, pre ktoré platí rovnosť množín

{a · [a, b], b · (a, b)} = {45, 180},

pričom (x, y) označuje najväčší spoločný deliteľa [x, y] najmenší spoločný násobok čísel x a y.

(Tomáš Jurík)

C-S-2
Označme S stred základne AB daného rovnoramenného trojuholníka ABC. Predpokladajme, že kružnice vpísané trojuholníkom ACS, BCS sa dotýkajú priamky AB v bodoch, ktoré delia základňu AB na tri zhodné diely. Vypočítajte pomer |AB| : |CS|.

(Jaromír Šimša)

C-S-3
Reálne čísla p, q, r, s spĺňajú rovnosti

p2 + q2 + r2 + s2 = 4apq + rs = 1.

Dokážte, že niektoré dve z týchto štyroch čísel sa líšia najviac o 1 a niektoré dve sa líšia najmenej o 1.

(Jaromír Šimša)

C-II-1
Pre všetky reálne čísla x, y, z také, že x < y < z, dokážte nerovnosť

x2 – y2 + z2 > (x – y + z)2.
(Jaromír Šimša)

C-II-2
Janko má tri kartičky, na každej je iná nenulová cifra. Súčet všetkých trojciferných čísel, ktoré možno z týchto kartičiek zostaviť, je číslo o 6 väčšie ako trojnásobok jedného z nich. Aké cifry sú na kartičkách?

(Tomáš Jurík)

C-II-3
Nech E je stred strany CD rovnobežníka ABCD, v ktorom platí 2|AB| = 3|BC|. Dokážte, že ak sa dá do štvoruholníka ABCE vpísať kružnica, dotýka sa táto kružnica strany BC v jej strede.

(Ján Mazák)

C-II-4
Na tabuli je napísaných prvých n celých kladných čísel. Marína a Tamara sa striedajú v ťahoch pri nasledujúcej hre. Najskôr Marína zotrie jedno z čísel na tabuli. Ďalej vždy hráčka, ktorá je na ťahu, zotrie jedno z čísel, ktoré sa od predchádzajúceho zotretého čísla ani nelíši o 1, ani s ním nie je súdeliteľné. Hráčka, ktorá je na ťahu a nemôže už žiadne číslo zotrieť, prehrá. Pre n = 6 a pre n = 12 rozhodnite, ktorá z hráčok môže hrať tak, že vyhrá nezávisle na ťahoch druhej hráčky.

(Pavel Calábek)

B-I-1
Medzi všetkými desaťcifernými číslami deliteľnými jedenástimi, v ktorých sa žiadna cifra neopakuje, nájdite najmenšie a najväčšie.

(Jaroslav Zhouf)

B-I-2
Daný je pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C, ktorého obsah označme P. Nech F je päta výšky z vrcholu C na preponu AB. Na kolmiciach na priamku AB, ktoré prechádzajú vrcholmi A a B, v polrovine opačnej k polrovine ABC uvažujme postupne body D a E, pre ktoré platí |AF| = |AD| a |BF| = |BE|. Obsah trojuholníka DEF označme Q. Dokážte, že platí PQ, a zistite, kedy nastáva rovnosť.

(Jaroslav Švrček)

B-I-3
Nájdite všetky dvojice reálnych čísel x, y, ktoré vyhovujú sústave rovníc

(Zápis označuje dolnú celú časť čísla a, t. j. najväčšie celé číslo, ktoré neprevyšuje a.)

(Pavel Novotný)

B-I-4
Dané sú dve rôznobežky a, c prechádzajúce bodom P a bod B, ktorý na nich neleží. Zostrojte pravouholník ABCD s vrcholmi A, C a D postupne na priamkach a, c a PB.

(Jaromír Šimša)

B-I-5
V istom meste majú vybudovanú sieť na šírenie klebiet, v ktorej si každý klebetník vymieňa informácie s tromi klebetnicami a každá klebetnica si vymieňa informácie s tromi klebetníkmi. Inak sa klebety nešíria.
a) Dokážte, že klebetníkov a klebetníc je rovnako veľa.
b) Predpokladajme, že sieť na šírenie klebiet je súvislá (klebety od ľubovoľného klebetníka a ľubovoľnej klebetnice sa môžu dostať ku všetkým ostatným). Dokážte, že aj keď sa jeden klebetník z mesta odsťahuje, zostane sieť súvislá.

(Ján Mazák)

B-I-6
Anna a Boris hrajú kartovú hru. Každý z nich má päť kariet s hodnotami 1 až 5 (z každej jednu). V každom z piatich kôl obaja vyložia jednu kartu a kto má vyššie číslo, získa bod. V prípade kariet s rovnakými číslami nezíska bod nikto. Použité karty sa do hry nevracajú. Ten, kto získa na konci viac bodov, vyhral. Koľko percent zo všetkých možných priebehov takej hry skončí výhrou Anny?

(Tomáš Jurík)

B-S-1
V obore celých čísel vyriešte rovnicu

x2 + y2 + x + y = 4.
(Jaroslav Švrček)

B-S-2
Daný je pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C. Nech F je päta výšky z vrcholu C na preponu AB. Na kolmiciach na priamku AB, ktoré prechádzajú vrcholmi A a B, sú v polrovine opačnej k polrovine ABC zvolené postupne body D a E, pre ktoré platí |AF| = |AD| a |BF| = |BE|. Označme ďalej R stred úsečky DE. Dokážte, že platí nerovnosť |RF| = |CF| a zistite, kedy nastane rovnosť.

(Jaroslav Švrček)

B-S-3
V istom meste majú vybudovanú súvislú sieť na šírenie klebiet (klebety od ľubovoľného klebetníka a ľubovoľnej klebetnice sa môžu dostať ku všetkým ostatným). V nej si každý klebetník vymieňa informácie s dvoma klebetnicami a každá klebetnica si vymieňa informácie s troma klebetníkmi. Predpokladajme, že v uvedenej sieti sa nájde taký muž aj taká žena, že po prípadnom odsťahovaní ktorejkoľvek z týchto dvoch osôb prestane byť sieť súvislou. Nájdite najmenší možný počet členov tejto siete.

(Pavel Calábek)

B-II-1
Daných je 2 012 kladných čísel menších ako 1, ktorých súčet je 7. Dokážte, že tieto čísla sa dajú rozdeliť na štyri skupiny tak, aby súčet čísel v každej skupine bol aspoň 1.

(Vojtech Bálint)

B-II-2
Určte, koľkými spôsobmi možno vrcholom pravidelného 9-uholníka ABCDEFGHI priradiť čísla z množiny {17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97} tak, aby ka6dé z nich bolo priradené inému vrcholu a aby súčet čísel priradených každým trom susedným vrcholom bol deliteľný tromi.

(Jaroslav Švrček)

B-II-3
Pravouhlému trojuholníku ABC je vpísaná kružnica, ktorá sa dotýka prepony AB v bode K. Úsečku AK otočíme o 90° do polohy AP a úsečku BK otočíme o 90° do polohy BQ tak, aby body P, Q ležali v polrovine opačnej k polrovine ABC.

   a)  Dokážte, že obsahy trojuholníkov ABC a PQK sú rovnaké.
   b)  Dokážte, že obvod trojuholníka ABC nie je väčší ako obvod trojuholníka PQK. Kedy nastane rovnosť obvodov?

(Jaroslav Zhouf)

B-II-4
Nájdite všetky reálne čísla x, y, ktoré vyhovujú sústave rovníc

(Zápis označuje dolnú celú časť čísla a, t. j. najväčšie celé číslo, ktoré neprevyšuje a.)

(Pavel Calábek)

A-I-1

Označme n súčet všetkých desaťciferných čísel, ktoré majú vo svojom dekadickom zápise každú z cifier 0, 1, …, 9. Zistite zvyšok po delení čísla n sedemdesiatimi siedmimi.

(Pavel Novotný)

A-I-2

Na stretnutí bolo niekoľko ľudí. Každí dvaja, ktorí sa nepoznali, mali medzi ostatnými prítomnými práve dvoch spoločných známych. Účastníci A a B sa poznali, ale nemali ani jedného spoločného známeho. Dokážte, že A aj B mali medzi prítomnými rovnaký počet známych. Ukážte tiež, že na stretnutí mohlo byť práve šesť osôb.

(Vojtech Bálint)

A-I-3

Označme S stred kružnice vpísanej, T ťažisko a V priesečník výšok daného rovnoramenného trojuholníka, ktorý nie je rovnostranný.

a) Dokážte, že bod S je vnútorným bodom úsečky TV.

b) Určte pomer dĺžok strán daného trojuholníka, ak je bod S stredom úsečky TV.

(Jaromír Šimša)

A-I-4

Nech p, q sú dve rôzne prvočísla, m, n prirodzené čísla a súčet

je celé číslo. Dokážte, že platí nerovnosť

(Jaromír Šimša)

A-I-5

Dané sú dve zhodné kružnice k1, k2 s polomerom rovným vzdialenosti ich stredov. Ich priesečníky označme A a B. Na kružnici k2 zvoľme bod C tak, že úsečka BC pretne kružnicu k1 v bode rôznom od B, ktorý označíme L. Priamka AC pretne kružnicu k1 v bode rôznom od A, ktorý označíme K. Dokážte, že priamka, na ktorej leží ťažnica z vrcholu C trojuholníka KLC, prechádza pevným bodom nezávislým od polohy bodu C.

(Tomáš Jurík)

A-I-6

Nájdite najväčšie reálne číslo k také, že nerovnosť

platí pre všetky dvojice kladných reálnych čísel a, b.

(Ján Mazák)

A-S-1
V obore reálnych čísel vyriešte sústavu rovníc

y + 3x = 4x3,
x + 3y = 4y3.
(Pavel Calábek)

A-S-2
V rovine uvažujme lichobežník ABCD so základňami AB a CD a označme M stred jeho uhlopriečky AC. Dokážte, že ak majú trojuholníky ABM a ACD rovnaké obsahy, tak sú priamky DM a BC rovnobežné.

(Jaroslav Švrček)

A-S-3
Nájdite všetky prirodzené čísla n, pre ktoré je súčin (2n + 1)(3n + 2) deliteľný číslom 5n.

(Ján Mazák)

A-II-1
Označme Sn súčet všetkých n-ciferných čísel, ktorých dekadický zápis obsahuje iba cifry 1, 2, 3, každú aspoň raz. Nájdite všetky celé čísla n≥3, pre ktoré je číslo Sn deliteľné siedmimi.

(Pavel Novotný)

A-II-2
Dané je celé číslo a väčšie ako 1.Nájdite aritmetickú postupnosť s prvým členom a, ktorá obsahuje práve dve z čísel a2, a3, a4, a5 a má čo najväčšiu diferenciu. (Nepredpokladáme, že diferencia je nutne celočíselná.)

(Jaromír Šimša)

A-II-3
Do kružnice je vpísaný šesťuholník ABCDEF, v ktorom platí ABBD,|BC| = |EF|. Predpokladajme, že priamky BC, EF pretínajú polpriamku AD postupne v bodoch P, Q. Označme S stred uhlopriečky AD a K, L stredy kružníc vpísaných trojuholníkom BPS, EQS. Dokážte, že trojuholník KLD je pravouhlý.

(Tomáš Jurík)

A-II-4
Predpokladajme, že pre kladné reálne čísla a, b, c, d platí

ab + cd = ac + bd = 4aad + bc = 5.

Nájdite najmenšiu možnú hodnotu súčtu a + b + c + d a zistite, ktoré vyhovujúce štvorice a, b, c, d ju dosahujú.

(Jaromír Šimša)