COVID-19

Usmernenie k domácim a školským kolám Matematickej olympiády
70. ročník, školský rok 2020/2021

Slovenská komisia Matematickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k domácim a školským kolám matematickej olympiády určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v tomto období, a preto prichádzame s viacerými možnosťami uskutočnenia kôl. Naše riešenia majú za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodných termínoch v zmysle platného Termínovníka predmetových olympiád a postupových súťaží napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a vychádzajú z Organizačného poriadku Matematickej olympiády, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

1. DOMÁCE KOLÁ

Domáce kolá sa budú realizovať štandardne podľa Organizačného poriadku MO.

Termíny odovzdania:

  • kategória A: 1. 12. 2020
  • kategórie B, C: 18. 1. 2021
  • kategória Z5 (1. časť / 2. časť): 16. 11. 2020 / 14. 12. 2020
  • kategórie Z6, Z7, Z8 (1. časť / 2. časť): 14. 12. 2020 / 26. 2. 2021
  • kategória Z9 (1. časť / 2. časť): 16. 11. 2020 / 14. 12. 2020

V prípade, že školy budú v príslušnom termíne zatvorené, odporúčame, aby riešenia úloh domáceho kola súťažiaci poslali ako skeny alebo fotografie svojich riešení (v dostatočnej
kvalite) na vopred dohodnutú e-mailovú adresu. Následne školská komisia MO postupuje štandardne podľa Organizačného poriadku MO.

2. ŠKOLSKÉ KOLÁ

Predpokladané termíny a časy konania (budú uvedené aj na súťažných podkladoch):

  • kategória A: 8. 12. 2020, 8:30 až 12:30 (4 hodiny)
  • kategórie B, C: 26. 1. 2021, 8:30 až 12:30 (4 hodiny)

Riešenia budú zverejnené na stránkach skmo.sk a www.olympiady.sk v deň konania o 14:00.

Formu školského kola stanoví školská komisia MO najmä s ohľadom na platné protipandemické opatrenia a možnosti svojich žiakov. Keďže úlohy školského kola sú distribuované centrálne, škola je povinná dodržať termín a čas súťažného kola.

Môžu nastať tri prípady:

  1. Ak budú školy zatvorené a súťažiacim nebude umožnené do nich vstupovať, škola im zašle v príslušnom čase súťažné úlohy na vopred dohodnuté e-mailové adresy a tí ich budú riešiť doma, a to na papieri. Škola zabezpečí primeranú kontrolu regulárnosti súťaže, a to podľa svojich zvyklostí pri domácom vypracovávaní iných písomných prác (napríklad pomocou kamery). Najneskôr 5 minút po konci súťaže súťažiaci pošlú skeny alebo fotografie svojich riešení (v dostatočnej kvalite) na vopred dohodnutý e-mail (napríklad predsedu školskej komisie MO). Ďalej už bude školská komisia MO postupovať štandardne podľa Organizačného poriadku MO.
  2. Ak budú školy zatvorené, ale súťažiacim bude ministerstvom umožnené do nich vstúpiť, odporúčame štandardnú formu súťaže podľa Organizačného poriadku MO, avšak v súlade s  protipandemickými opatreniami prijatými pre školy. Odporúčame nemiešať žiakov z rôznych tried.
  3. Ak budú školy otvorené, školy budú postupovať štandardne podľa Organizačného poriadku MO, avšak v súlade s protipandemickými opatreniami prijatými pre školy.

Je nevyhnutné, aby školy boli pripravené na všetky verzie realizácie školských kôl a najmä, aby umožnili súťažiť všetkým žiakom, ktorí postúpili z domáceho kola (včítane tých v prípadnej povinnej karanténe).

Autori: Barbora Knaperková, Stanislav Krajči
Vydal: Slovenská komisia Matematickej olympiády a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Bratislava, október 2020