Organizačný poriadok

Organizačný poriadok matematickej olympiády

Slovenská komisia Matematickej olympiády v súlade so smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl, ktorá nadobudla účinnosť 1. 9. 2009, vydáva pre organizáciu a riadenie Matematickej olympiády (ďalej len „MO“) tento organizačný poriadok:

Čl. 1
Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže

 1. MO je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách založenou na systematickej skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi základných a stredných škôl. Je tiež významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov prispievajúcou k účelnému využitiu voľného času.
 2. Vyhlasovateľmi MO pre daný ročník sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády (ďalej len „MŠ SR“, „JSMF“, „SKMO“). Na usporiadaní MO sa podieľajú školy, orgány štátnej správy v školstve, zariadenia pre záujmovú činnosť žiakov, prípadne ďalšie inštitúcie a zariadenia.
 3. Ťažiskom MO je každoročne vyhlasovaná súťaž v riešení úloh, ktorá sa člení na skupiny, kategórie a súťažné kolá. Súčasťou MO sú semináre a sústredenia riešiteľov, zasadnutia úlohových komisií, inštruktáže a konzultácie pre učiteľov systematicky pracujúcich s riešiteľmi MO v rámci záujmovej činnosti žiakov, korešpondenčné semináre a ich sústredenia, zasadnutia a ďalšie aktivity odborných komisií (schvaľovanie termínov, vydávanie výsledkov, ich hodnotenie a pod.).
 4. Poslaním MO je:
  1. aktivizovať žiakov základných a stredných škôl v nadväznosti na výučbu matematiky v čase ich mimoškolskej činnosti;
  2. vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti;
  3. prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v matematike a podporovať ich odborný rast;
  4. prispievať k uvedomelej voľbe povolania, orientovať žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium matematiky a nadväzujúcich študijných odborov;
  5. umožňovať učiteľom spätne využívať poznatky získané v MO na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.
 5. MO je individuálnou súťažou žiakov základných a stredných škôl riešiacich úlohy z matematiky, ktoré svojou formuláciou motivujú žiakov k tvorivej činnosti.
 6. MO je jednotná pre celú Slovenskú republiku. Organizuje sa každoročne v obsahovej a termínovej spätosti s učivom v jednotlivých ročníkoch a organizáciou školského roka. Niektoré úlohy môžu vyžadovať poznatky nad rámec základného učiva štátneho vzdelávacieho programu.
 7. Výsledkom účasti žiaka v MO je samostatná písomná práca obsahujúca riešenia zadaných úloh.

Čl. 2
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií

 1. MO sa uskutočňuje v dvoch skupinách:
  1. pre žiakov 4. až 9. ročníka základných škôl (ďalej len „ZŠ“), prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií (ďalej len „OG“) a príslušných ročníkov viacročných gymnázií s iným počtom rokov štúdia1 (prvá skupina);
  2. pre žiakov stredných škôl, posledných štyroch ročníkov OG a príslušných ročníkov viacročných gymnázií s iným počtom rokov štúdia1 (druhá skupina);
 2. 1 zaradenie žiakov viacročných gymnázií s iným počtom rokov štúdia a iných typov škôl do kategórií určí SKMO

 3. MO v prvej skupine sa uskutočňuje v týchto kategóriách:
  1. kategória Z9 je určená pre žiakov 9. ročníka ZŠ a IV. ročníka OG; má domáce, obvodné a krajské kolo;
  2. kategória Z8 je v školskom roku 2010/2011 určená pre žiakov 8. ročníka ZŠ a od školského roku 2011/2012 pre žiakov 8. ročníka ZŠ a III. ročníka OG; má domáce a obvodné kolo;
  3. kategória Z7 je v školskom roku 2010/2011 určená pre žiakov 7. ročníka ZŠ a II. a III. ročníka OG a od školského roku 2011/2012 pre žiakov 7. ročníka ZŠ a II. ročníka OG; má domáce a obvodné kolo;
  4. kategória Z6 je určená pre žiakov 6. ročníka ZŠ a I. ročníka OG; má domáce a obvodné kolo;
  5. kategória Z5 je určená pre žiakov 5. ročníka ZŠ; má domáce a obvodné kolo;
  6. kategória Z4 je určená pre žiakov 4. ročníka ZŠ; má domáce a školské kolo.
 4. MO v druhej skupine sa uskutočňuje v týchto kategóriách:
  1. kategória A je určená pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl a VII. a VIII. ročníka OG; má domáce, školské, krajské a celoštátne kolo;
  2. kategória B je určená pre žiakov 2. ročníka stredných škôl a VI. ročníka OG; má domáce, školské a krajské kolo;
  3. kategória C je určená pre žiakov 1. ročníka stredných škôl a V. ročníka OG; má domáce, školské a krajské kolo.
 5. Celoštátne kolo MO pre žiakov stredných škôl usporadúva SKMO v spolupráci s celoštátnym organizátorom, ktorý má poverenie MŠ SR, a prípadne s ďalšími inštitúciami a zariadeniami.
 6. Pre odborné riadenie MO v kraji zriaďuje krajský školský úrad (ďalej len „KŠÚ“) v spolupráci s SKMO a s príslušnými pobočkami JSMF krajské komisie MO (ďalej len „KKMO“).
  Organizátorom krajského kola MO pre prvú skupinu i krajského kola MO pre druhú skupinu je v spolupráci s KKMO krajský školský úrad alebo ním poverené školy, školské zariadenia, prípadne iné organizácie alebo zariadenia v okruhu jeho pôsobnosti.
 7. Pre odborné riadenie obvodných kôl MO v kraji zriaďuje KŠÚ v spolupráci s KKMO obvodné komisie MO (ďalej len „OKMO“) v jednotlivých obvodoch kraja. Organizátorom obvodného kola MO je v spolupráci s OKMO krajský školský úrad, alebo ním poverené školy, školské zariadenia, prípadne iné organizácie alebo zariadenia v okruhu jeho pôsobnosti.

Čl. 3
Podmienky účasti žiakov v súťaži a postupový kľúč

 1. Za účastníkov domáceho kola sa pokladajú žiaci, ktorí do stanoveného termínu odovzdajú riešenia súťažných úloh svojmu učiteľovi matematiky. Všetci úspešní riešitelia domáceho kola v kategóriách A, B, C a Z4 majú právo zúčastniť sa školského kola.
 2. Po domácom kole nasleduje v prvej skupine pre kategórie Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 obvodné kolo, v druhej skupine pre všetky kategórie krajské kolo.
 3. Po obvodnom kole sa uskutočňuje v prvej skupine pre kategóriu Z9 krajské kolo, po krajskom kole sa uskutočňuje v druhej skupine pre kategóriu A celoštátne kolo.

Čl. 4
Charakteristika medzinárodnej súťaže

 1. Najúspešnejší riešitelia celoštátneho kola sa zúčastňujú Medzinárodnej matematickej olympiády (ďalej len „IMO“), Stredoeurópskej matematickej olympiády (ďalej len „MEMO“), prípadne ďalších medzinárodných súťaží. Výber reprezentantov na základe výsledkov celoštátneho kola MO a výsledkov kontrolných testov prípravných sústredení širšieho kádra schvaľuje SKMO. V záujme zabezpečenia optimálnej reprezentácie Slovenska v zahraničí prihliada SKMO pritom aj na vek kandidátov a na výsledky celoštátneho korešpondenčného seminára.

Čl. 5
Odborná príprava žiakov na domáce a medzinárodné súťaže

 1. Pre vybraných úspešných riešiteľov MO sa ako súčasť MO spravidla každoročne organizujú sústredenia obsahovo zamerané na prípravu na súťaž vo vyšších kategóriách a kolách. Sústredenia sa konajú na celoštátnej a krajskej úrovni. Podľa zváženia obvodnej alebo školskej komisie je možné sústredenia organizovať aj na týchto úrovniach.
 2. Pre stredoškolských riešiteľov MO organizuje SKMO celoštátny korešpondenčný seminár ako súčasť MO. Zadanie úloh korešpondenčného seminára rozosiela riešiteľom najmenej 4-krát do roka. Korešpondenčný seminár pre riešiteľov MO zo svojho kraja, prípadne i ďalších krajov, resp. obvodov môžu organizovať aj KKMO, resp. OKMO. Pre najlepších riešiteľov týchto korešpondenčných seminárov sa obvykle taktiež organizujú sústredenia.
 3. Za účelom čo najobjektívnejšieho výberu účastníkov IMO a MEMO sa každoročne organizuje súťažné (tzv. výberové) sústredenie, ktoré trvá jeden týždeň, a na ktoré sú pozvaní všetci víťazi celoštátneho kola, ktorí formálne spĺňajú kritérium pre účasť na IMO a podľa poradia vybraní úspešní riešitelia celoštátneho kola, ktorí formálne spĺňajú kritérium pre účasť na IMO alebo MEMO.
 4. Družstvo vybrané na IMO a prinajmenšom jeden náhradník sa zúčastnia týždňového prípravného sústredenia pred IMO. Družstvo vybrané na MEMO sa zúčastní týždňového prípravného sústredenia pred MEMO. Tieto dve sústredenia môžu prebiehať spoločne ako prípravné sústredenie pred IMO a MEMO.
 5. Súčasťou prípravy na IMO môžu byť aj iné podujatia medzinárodného charakteru, napr. prípravné medzištátne súťaže a spoločné medzinárodné prípravné sústredenia.
 6. Organizačnú prípravu, obsah odbornej činnosti a náplň voľného času účastníkov sústredení zabezpečuje v prípade celoštátneho sústredenia SKMO v spolupráci s celoštátnym organizátorom, ktorý má poverenie MŠ SR, resp. vybraným centrom voľného času detí a mládeže, v prípade ostatných sústredení príslušná odborná komisia MO v spolupráci s krajským školským úradom, alebo ním poverenou školou, školským zariadením, prípadne inou organizáciou alebo zariadením v okruhu jeho pôsobnosti.

Čl. 6
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť súvisiacu s MO v kraji vykonáva príslušný KŠÚ, alebo ním poverená škola, školské zariadenie, prípadne iná organizácia alebo zariadenie v okruhu jeho pôsobnosti (ďalej „organizátor“). Organizátor sa riadi organizačným poriadkom MO, pokynmi odbornej komisie MO, podmienkami pridelenia finančného krytia a platnými právnymi predpismi.
 2. Pre odborné riadenie, organizáciu a propagáciu MO na škole sa na škole zriaďuje školská komisia MO.
 3. Školská komisia MO najmä:
  1. propaguje MO v spolupráci s učiteľmi matematiky medzi žiakmi a získava ich do súťaže;
  2. organizačne zabezpečuje domáce a školské kolo MO;
  3. hodnotí riešenia súťažných úloh domáceho a školského kola podľa stanovených kritérií;
  4. na základe výsledkov domáceho a školského kola určí poradie súťažiacich, oboznámi ich s hodnotením, so vzorovým riešením úloh a urobí rozbor riešenia úloh;
  5. navrhuje príslušnej komisii MO (OKMO, resp. KKMO) súťažiacich do ďalšieho kola MO;
  6. uschová do konca príslušného školského roka práce súťažiacich, ktorí neboli navrhnutí do ďalšieho kola;
  7. informuje riaditeľa školy o priebehu a výsledkoch domáceho a školského kola MO.
 4. Na riadenie MO v prvej skupine sa v každom obvode kraja zriaďuje OKMO.
 5. OKMO najmä:
  1. propaguje MO na základných školách;
  2. odborne zabezpečuje a spolupracuje s organizátorom pri organizovaní obvodných kôl MO;
  3. na základe zjednoteného hodnotenia vyberá najlepších z navrhovaných pre účasť v obvodnom kole MO;
  4. schvaľuje pre obvodné kolo prebiehajúceho ročníka MO hodnotiacu komisiu;
  5. vyhlasuje úspešných riešiteľov obvodného kola MO; úspešní riešitelia každej kategórie dostanú pochvalné uznanie s uvedením umiestnenia a najlepší z nich primerané vecné ceny;
  6. zostavuje po vyhodnotení obvodného kola poradie všetkých súťažiacich v každej kategórii; v kategóriách, v ktorých MO pokračuje krajským kolom, navrhuje príslušnej komisii MO súťažiacich do krajského kola;
  7. uschová do konca príslušného školského roka práce súťažiacich, ktorých nenavrhuje do ďalšieho kola;
  8. usmerňuje činnosť školských komisií, poskytuje učiteľom matematiky základných škôl a talentovaným žiakom podľa potreby odbornú aj metodickú pomoc;
  9. vyhodnotí na záver každého ročníka prácu členov OKMO a vyzdvihne prácu učiteľov, ktorých žiaci dosiahli v prebiehajúcom ročníku výrazné úspechy;
  10. informuje KKMO, krajský školský úrad a základné školy v obvode o priebehu a výsledkoch MO v obvode; písomnú správu za prebiehajúci školský rok predkladá príslušnému KŠÚ a predsedovi KKMO najneskôr do konca mája.
 6. Predseda OKMO v spolupráci s organizátorom pozýva predsedov školských komisií MO zo základných škôl na porady zamerané na riešenie odborných a organizačných otázok súvisiacich s MO.
 7. Na riadenie MO v druhej skupine sa v každom kraji zriaďuje KKMO.
 8. KKMO najmä:
  1. odborne zabezpečuje a spolu s organizátorom sa podieľa na organizovaní školských a krajských kôl MO žiakov stredných škôl svojho kraja;
  2. odborne zabezpečuje a spolu s organizátorom sa podieľa na organizovaní krajského kola MO kategórie Z9;
  3. zabezpečuje krajské sústredenia a krajské korešpondenčné semináre vybraných riešiteľov MO;
  4. riadi a usmerňuje činnosť OKMO vo svojom kraji;
  5. vyhodnotí na záver každého ročníka MO prácu členov KKMO a vyzdvihne prácu učiteľov, ktorých žiaci dosiahli v súťaži výrazné úspechy;
  6. na záver každého ročníka vyhodnotí priebeh MO v kraji a informuje o výsledkoch súťaže SKMO, príslušné orgány štátnej správy v školstve, riaditeľstvá stredných škôl svojho kraja, prípadne ďalšie inštitúcie, ktoré sa podieľali na organizácii MO; písomnú správu za prebiehajúci školský rok predkladá príslušnému KŠÚ a predsedovi SKMO najneskôr do konca júna.
 9. Predseda KKMO v spolupráci s organizátorom zvoláva predsedov školských komisií MO na porady zamerané na riešenie odborných a organizačných otázok súvisiacich s MO.
 10. MO na celoštátnej úrovni riadi SKMO.
 11. Administratívnu, organizačnú a hospodársku činnosť súvisiacu s MO na celoštátnej úrovni vykonáva celoštátny organizátor, ktorý má poverenie MŠ SR, alebo ním poverená škola, školské zariadenie, prípadne iná organizácia alebo zariadenie (ďalej len „organizátor“). Organizátor sa riadi organizačným poriadkom MO, pokynmi SKMO, podmienkami pridelenia finančného krytia a platnými právnymi predpismi.
 12. Úlohou SKMO je najmä:
  1. riadiť MO, organizovať a zabezpečovať prípravu, tvorbu, recenzie, vzorové riešenia a zásady hodnotenia súťažných úloh;
  2. riadiť a usmerňovať činnosť KKMO;
  3. zabezpečovať celoštátne sústredenia a celoštátne korešpondenčné semináre vybraných riešiteľov MO;
  4. zabezpečovať prípravu družstva SR na IMO, MEMO a iné medzinárodné súťaže;
  5. zabezpečovať organizáciu prípadných medzinárodných súťaží MO, ak je nimi SR poverená;
  6. predkladať MŠ SR návrhy na zloženie delegácií súťažiacich a vedúcich na medzinárodné olympiády, prípadne na iné podujatia medzinárodného charakteru a na zástupcov SR v medzinárodných porotách;
  7. spolupracovať s vydavateľstvami a ďalšími inštitúciami pri vydávaní vhodnej študijnej literatúry pre súťažiacich;
  8. propagovať MO, navrhovať vydávanie a spolupracovať pri vydávaní metodických materiálov a doplnkovej záujmovej literatúry na pomoc učiteľom a žiakom;
  9. vyhodnotiť na záver každého ročníka MO celý priebeh súťaže, činnosť SKMO, účasť a činnosť pracovníkov zapojených do celoštátnych akcií a podať o tom najneskôr do konca septembra za predchádzajúci školský rok písomnú správu MŠ SR a prípadne ďalším inštitúciám podieľajúcim sa na usporiadaní podujatí MO;
  10. zabezpečovať centrálne spracovanie podstatných informácií o priebehu súťaží MO najmä v druhej skupine v danom roku formou vydávania ročeniek MO.

Čl. 7
Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov porotami

 1. V domácom kole každej kategórie je zadaných 6 úloh. Súťažiaci riešia tieto úlohy samostatne doma a ich riešenia odovzdajú do stanoveného termínu svojmu učiteľovi matematiky. Každá úloha sa hodnotí podľa stupnice 1 – výborne, 2 – dobre, 3 – nevyhovuje. Úspešným riešiteľom domáceho kola sa stáva žiak, ktorý má ohodnotené aspoň štyri úlohy stupňom aspoň dobre.
 2. V školskom kole v kategóriách A, B, C a Z4 sú zadané 3 úlohy. Žiaci riešia zadané úlohy v škole v stanovenom termíne: v kategóriách A, B, C 4 hodiny, v kategórii Z4 2 hodiny. Za každú úlohu môže súťažiaci získať 0, 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 bodov. V kategóriách A, B, C sú úspešnými riešiteľmi žiaci, ktorí dosiahnu v súčte aspoň 10 bodov, v kategórii Z4 žiaci, ktorí dosiahnu v súčte aspoň 9 bodov.
 3. V obvodnom kole v kategórii Z9 sú zadané 4 úlohy, v kategóriách Z8, Z7, Z6 a Z5 3 úlohy. Žiaci riešia zadané úlohy v stanovenom termíne: v kategórii Z9 4 hodiny, v kategóriách Z8, Z7, Z6 a Z5 2 hodiny. Za každú úlohu môže súťažiaci získať 0, 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 bodov. V kategórii Z9 sú úspešnými riešiteľmi žiaci, ktorí dosiahnu v súčte aspoň 12 bodov, v kategóriách Z8, Z7, Z6 a Z5 žiaci, ktorí dosiahnu v súčte aspoň 9 bodov.
 4. V krajskom kole v kategóriách A, B, C a Z9 sú zadané 4 úlohy. Žiaci majú na riešenie úloh 4 hodiny. Za každú úlohu môže súťažiaci získať 0, 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 bodov. V kategóriách A, B, C sú úspešnými riešiteľmi žiaci, ktorí dosiahnu v súčte aspoň 10 bodov, v kategórii Z9 žiaci, ktorí dosiahnu v súčte aspoň 12 bodov.
 5. V celoštátnom kole v kategórii A sú počas dvoch dní zadané dve trojice úloh. Žiaci majú na riešenie každej trojice 4 a pol hodiny. Za každú úlohu môže súťažiaci získať 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 7 bodov. Úspešných riešiteľov určuje SKMO podľa poradia, za úspešných riešiteľov vyhlási spravidla najviac polovicu všetkých účastníkov celoštátneho kola.
 6. Riešenia súťažných úloh domáceho a školského kola vyhodnotí podľa stanovených kritérií školská komisia MO, ktorá:
  1. účastníkov domáceho kola oboznámi s vyhodnotením, so vzorovým riešením súťažných úloh a vykoná rozbor riešenia úloh; v kategóriách A, B, C, Z4 úspešných riešiteľov pozve do školského kola;
  2. po vyhodnotení školského kola určí poradie súťažiacich a oboznámi ich s výsledkami, so vzorovým riešením a s rozborom riešení súťažných úloh;
  3. príslušnej komisii MO (OKMO, resp. KKMO) do stanoveného termínu pošle menný zoznam všetkých úspešných riešiteľov navrhovaných do ďalšieho kola, vyhodnotené riešenia ich súťažných úloh, poradie všetkých súťažiacich s uvedením výsledkov a s celkovým vyhodnotením predošlého kola MO.
 7. Na základe jednotného hodnotenia riešení úloh domáceho, resp. školského kola všetkých účastníkov navrhnutých do ďalšieho kola príslušná komisia MO (OKMO pre obvodné, KKMO pre krajské kolo) vyberie najlepších z nich pre účasť v ďalšom kole MO. Prípadné zmeny v hodnotení riešení navrhnutých žiakov oznámi škole. Vybraných účastníkov pozve do ďalšieho kola MO najmenej sedem dní pred jeho konaním.
 8. Hodnotiaca komisia schválená príslušnou riadiacou komisiou MO vyhodnotí riešenia súťažiacich, vyznačí v nich zistené chyby a nedostatky, vyhodnotí výsledky obvodného, resp. krajského kola MO, vykoná rozbor riešenia úloh a určí poradie súťažiacich s uvedením počtu bodov každého súťažiaceho. Riešenia každej úlohy hodnotia nezávisle na sebe najmenej dvaja členovia hodnotiacej komisie.
 9. Príslušná komisia MO po vyhodnotení kola zašle do stanoveného termínu organizačne vyššej komisii (KKMO, resp. SKMO) poradie všetkých súťažiacich v každej kategórii s uvedením počtu bodov, s menami ich učiteľov a s celkovým vyhodnotením predošlého kola MO. V kategóriách, v ktorých MO pokračuje ďalším kolom, priloží tiež zoznam súťažiacich navrhnutých do ďalšieho kola a vyhodnotené riešenia ich súťažných úloh predošlého kola.
 10. Organizačným zabezpečením celoštátneho kola SKMO obvykle poverí KKMO toho kraja, na území ktorého sa celoštátne kolo v prebiehajúcom ročníku koná.
 11. Príslušná komisia MO určí pre záverečné kolo prebiehajúceho ročníka MO hodnotiacu komisiu, ktorá postupuje analogicky ako je uvedené v ods. (9) tohto článku.
 12. Príslušná komisia MO (KKMO pre krajské, SKMO pre celoštátne kolo) na základe jednotného hodnotenia riešení súťažných úloh predošlého kola všetkých navrhnutých do záverečného kola vyberie najlepších z nich pre účasť v záverečnom kole MO. Prípadné zmeny v hodnotení riešení oznámi organizačne nižšej komisii, ktorá návrh podala. Pre celoštátne kolo kategórie A sa vyberie spravidla 40 súťažiacich. Počet účastníkov krajského kola kategórie Z9 určuje KKMO po dohode s KŠÚ. Súťažiacich vybraných do záverečného kola pozve komisia MO písomne najmenej 10 dní pred konaním súťaže.
 13. SKMO vyhlasuje víťazov a úspešných riešiteľov celoštátneho kola v kategórii A. V celoštátnom kole možno vyhlásiť najviac 12 najúspešnejších riešiteľov za víťazov prebiehajúceho ročníka súťaže. Víťazi a úspešní riešitelia dostanú diplomy. V diplomoch je vždy uvedené aj umiestnenie. Najlepší súťažiaci v celoštátnom kole dostanú primerané ceny.
 14. KKMO po vyhodnotení krajského kola MO kategórie Z9 pošle do stanoveného termínu SKMO poradie súťažiacich s uvedením počtu dosiahnutých bodov a s celkovým vyhodnotením krajského kola.

Čl. 8
Práva a povinnosti súťažiacich

 1. Účasť žiakov základných a stredných škôl v MO je dobrovoľná. Činnosť žiakov v rámci MO sa hodnotí ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.
 2. Žiak súťaží v kategórii zodpovedajúcej ročníku, ktorý v škole navštevuje. S vedomím svojho učiteľa matematiky a školskej komisie MO sa môže zúčastniť MO aj v niektorej kategórii určenej pre vyšší ročník.
 3. Žiaka nemožno zaradiť priamo do vyššieho kola MO bez jeho účasti v predošlom kole.
 4. Všetci súťažiaci majú právo na poskytnutie (úhradu) stravy, ubytovania a cestovných nákladov spojených s účasťou v súťaži v zmysle platných právnych predpisov.
 5. Každý súťažiaci je povinný dodržiavať pravidlá súťaže a rešpektovať pokyny organizátorov; v prípade nedodržania pravidiel môže byť súťažiaci diskvalifikovaný.

Čl. 9
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „BOZ“) súťažiacich v priebehu všetkých aktivít v rámci MO je zabezpečovaná v zmysle základných právnych noriem BOZ pri práci, výchove a vyučovaní uvedených v Zákonníku práce a pokynov MŠ SR a jednotlivých organizátorov.
 2. Ak sa žiaci zúčastňujú aktivít v rámci MO mimo sídla školy v iných inštitúciách, sprevádzajúci pedagogický dozor dohliadne, aby boli poučení o hlavných zásadách BOZ v týchto inštitúciách.
 3. SKMO zabezpečuje poučenie o zásadách BOZ v priebehu celoštátneho kola MO v mieste jeho konania.
 4. Pri pobyte v zahraničí účastníkov IMO a iných medzinárodných súťaží sprevádzajú pracovníci vybraní Slovenskou komisiou MO v počte, ktorý stanovuje štatút medzinárodnej súťaže. Jeden z nich je prostredníctvom MŠ SR vymenovaný za vedúceho delegácie. Na medzinárodnú súťaž je spravidla vysielaný aj pozorovateľ.

Čl. 10
Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže

 1. Priame, osobné a cestovné náklady spojené s konaním školského kola a s činnosťou školskej komisie MO sú hradené z prostriedkov školy.
 2. Priame, osobné a cestovné náklady spojené s konaním obvodného, resp. krajského kola a ďalšími podujatiami v rámci MO na obvodnej, resp. krajskej úrovni, ako aj s činnosťou OKMO, resp. KKMO sú hradené z prostriedkov príslušného KŠÚ priamo alebo prostredníctvom ním poverených škôl alebo organizácií (pedagogicko-metodické centrum, centrum voľného času detí a mládeže a pod.)
 3. Priame, osobné a cestovné náklady spojené s konaním celoštátneho kola MO, celoštátnych korešpondenčných seminárov, celoštátnych sústredení a ďalšími podujatiami MO na celoštátnej úrovni, ako aj s činnosťou SKMO a jej komisií sú hradené z rozpočtu MO z prostriedkov MŠ SR priamo, alebo prostredníctvom ním priamo riadených organizácií. Rozpočet MO navrhuje SKMO a schvaľuje MŠ SR.
 4. Náklady spojené s účasťou družstva SR na IMO, MEMO a na iných súťažiach medzinárodného charakteru sú hradené z prostriedkov MŠ SR.
 5. Na finančnom zabezpečení jednotlivých kôl MO sa môžu podieľať aj sponzori. Všetky odborné komisie MO majú za úlohu oslovovať sponzorov, pričom preberajú zodpovednosť za správne vyúčtovanie pridelených sponzorských financií v súlade s platnými právnymi predpismi.
 6. Pri finančnom zabezpečení jednotlivých kôl a ďalších podujatí v rámci MO sa postupuje v zmysle predpisov platných pre súťaže žiakov základných a stredných škôl.
 7. Zdrojom pre zabezpečenie sústredení riešiteľov MO môžu byť aj finančné prostriedky získané od mimovládnych organizácií, nadácií alebo sponzorov.

Čl. 11
Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt

 1. MO organizujú v Slovenskej republike príslušné orgány štátnej správy v školstve a nimi poverené organizácie v spolupráci s odbornými komisiami MO. Odborné komisie MO sú spolu s JSMF garantom odbornosti MO.
 2. Členovia odborných komisií sú menovaní najmä z radov učiteľov základných, stredných a vysokých škôl, pracovníkov vedeckých inštitúcií a odborníkov iných organizácií.
 3. Funkčné obdobie členov odborných komisií MO (s výnimkou školskej komisie MO) je štvorročné. Po uplynutí funkčného obdobia môžu byť odstupujúci členovia opäť vymenovaní na nasledujúce funkčné obdobie.
 4. Školskú komisiu MO a jej predsedu menuje pre príslušný ročník súťaže riaditeľ školy spravidla z učiteľov matematiky pôsobiacich na škole.
 5. Predsedu OKMO menuje na návrh predsedu príslušnej KKMO krajský školský úrad.
 6. OKMO spravidla tvoria predseda, podpredseda, tajomník a vybraní učitelia matematiky zo základných, stredných a vysokých škôl, prípadne zástupcovia ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na organizovaní MO v obvode.
 7. Členov OKMO vymenúva na návrh predsedu OKMO krajský školský úrad.
 8. OKMO sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát ročne.
 9. Predsedu KKMO menuje na návrh predsedu SKMO krajský školský úrad.
 10. KKMO spravidla tvoria predseda, podpredseda, tajomník, zástupca krajského školského úradu a ďalších inštitúcií, podieľajúcich sa na organizácii MO v kraji a vybraní učitelia matematiky zo základných, stredných a vysokých škôl.
 11. Členov KKMO vymenúva na návrh predsedu KKMO krajský školský úrad.
 12. KKMO sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Na zabezpečenie aktivít MO v okruhu svojej pôsobnosti môže KKMO zriadiť pracovné skupiny alebo pracovné komisie.
 13. Predsedu SKMO menuje na návrh ÚV JSMF minister školstva.
 14. Členov SKMO vymenúva minister školstva na návrh predsedu SKMO spomedzi skúsených učiteľov matematiky na základných, stredných a vysokých školách, vedeckých pracovníkov a ďalších vybraných odborníkov. Jej členom je aj zástupca MŠ SR alebo zástupca celoštátneho organizátora povereného Ministerstvom školstva SR, a z titulu svojej funkcie aj predsedovia KKMO.
 15. Na prípravu súťažných úloh pre jednotlivé kategórie zriaďuje SKMO úlohové komisie: komisiu pre základné školy a komisiu pre stredné školy.
 16. SKMO sa schádza minimálne dvakrát ročne, jej pracovné skupiny podľa potreby.
 17. Sídlom SKMO je pracovisko predsedu SKMO:
  Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky,
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského,
  Mlynská dolina,
  842 48 Bratislava,

  adresa elektronickej pošty: skmo@skmo.sk,
  telefónny kontakt: +421949369038.

Čl. 12
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku

 1. Ruší sa organizačný poriadok Matematickej olympiády, ktorý bol registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2006-2075/4589-1:092.
 2. Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom MŠSR-12565/2010-912 a nadobúda účinnosť od 1. septembra 2010.

V Žiline 26. 2. 2010

Mgr. Peter Novotný, PhD.
predseda SKMO