Súťažné úlohy kategórie A, B a C

65. ročník matematickej olympiády 2015-2016
Súťažné úlohy kategórie A, B a C

aktualizované 12.8.2016 15:35

C B A
domáce kolo domáce kolo domáce kolo
školské kolo školské kolo školské kolo
krajské kolo krajské kolo krajské kolo
  celoštátne kolo
Zadania úloh domáceho kola vo formáte PDF: (uložiť ako …)

C-I-1
Nájdite všetky možné hodnoty súčinu prvočísel p, q, r, pre ktoré platí

(Vojtech Bálint, Jaromír Šimša)

C-I-2
Určte, koľkými spôsobmi možno k jednotlivým vrcholom kocky ABCDEFGH pripísať čísla 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 tak, aby súčin čísel pripísaných ľubovoľným trom vrcholom každej zo stien kocky bol párny.

(Jaroslav Švrček)

C-I-3
Uvažujme výraz

     a) Nájdite všetky reálne čísla x a y, pre ktoré daný výraz nadobúda svoju najmenšiu hodnotu.

     b) Určte všetky dvojice celých nezáporných čísel x a y, pre ktoré je hodnota daného výrazu rovná číslu 16.

(Aleš Kobza)

C-I-4
Vnútri strán AB, AC daného trojuholníka ABC sú zvolené postupne body E, F, pričom EFBC. Úsečka EF je potom rozdelená bodom D tak, že platí

p =|ED|:|DF|=|BE|:|EA|.

     a) Ukážte, že pomer obsahov trojuholníkov ABC a ABD je pre p = 2:3 rovnaký ako pre p = 3:2.

     b) Zdôvodnite, prečo pomer obsahov trojuholníkov ABC a ABD má hodnotu aspoň 4.

(Vojtěch Žádník)

C-I-5
Máme kartičky s číslami 5, 6, 7, …, 55 (na každej kartičke je jedno číslo). Koľko najviac kartičiek môžeme vybrať tak, aby súčet čísel na žiadnych dvoch vybraných kartičkách nebol palindróm? (Palindróm je číslo, ktoré je rovnaké pri čítaní zľava doprava i sprava doľava.)

(Tomáš Jurík)

C-I-6
Daná je kružnica k1(A; 4 cm), jej bod B a kružnica k2(B; 2 cm). Bod C je stredom úsečky AB a bod K je stredom úsečky AC. Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka KLM, ktorého vrchol L je jeden z priesečníkov kružníc k1, k2 a ktorého prepona KM leží na priamke AB.

(Šárka Gergelitsová)

C-S-1
Nájdite všetky štvorciferné čísla abcd, pre ktoré platí abcd = 20 · ab + 16 · cd.

(Tomáš Jurík)

C-S-2
Pri stole sedí niekoľko ľudí (aspoň dvaja) a hrajú takúto hru: V každom kole tajným hlasovaním každý hráč udelí hlas jednému hráčovi (môže aj sám sebe). Potom sa kolo vyhodnotí: každý hráč, ktorý dostal práve jeden hlas, z hry vypadáva.

     a) Koľko ľudí mohlo sedieť pri stole na začiatku, ak v prvom kole vypadol z hry práve jeden hráč?

     b) Mohla mať hra jediného víťaza, teda človeka, ktorý po určitom počte kôl zostal v hre sám?

(Róbert Tóth)

C-S-3
V kružnici so stredom S zostrojíme priemer AB a ľubovoľnú naň kolmú tetivu CD. Zdôvodnite, prečo je obvod trojuholníka ACD menší ako dvojnásobok obvodu trojuholníka SBC.

(Šárka Gergelitsová)

C-II-1
Nájdite najmenšiu možnú hodnotu výrazu

3x2 – 12xy + y4,

v ktorom x a y sú ľubovoľné celé nezáporné čísla.

(Jaromír Šimša)

C-II-2
Určte, koľkými spôsobmi možno všetky hrany kocky ABCDEFGH ofarbiť štyrmi danými farbami (celú hranu bez krajných bodov vždy jednou farbou), aby pritom každá stena kocky mala hrany všetkých štyroch farieb.

(Jaroslav Švrček)

C-II-3
V pravouhlom lichobežníku ABCD s pravým uhlom pri vrchole A základne AB je bod K priesečníkom výšky CP lichobežníka s jeho uhlopriečkou BD. Obsah štvoruholníka APCD je polovicou obsahu lichobežníka ABCD. Určte, akú časť obsahu trojuholníka ABC zaberá trojuholník BCK.

(Lucie Růžičková)

C-II-4
Adam s Barborou hrajú so zlomkom

takúto hru na štyri ťahy: Hráči striedavo nahrádzajú ľubovoľné z doposiaľ neurčených písmen a, b, c, d nejakou cifrou od 1 do 9. Barbora vyhrá, keď výsledný zlomok bude rovný buď celému číslu, alebo číslu s konečným počtom desatinných miest; inak vyhrá Adam (napríklad keď vznikne zlomok ). Ak začína Adam, ako má hrať Barbora, aby zaručene vyhrala? Ak začína Barbora, je možné poradiť Adamovi tak, aby vždy vyhral?

(Tomáš Jurík)

B-I-1
Pre prirodzené čísla k, l, m platí

Určte všetky možné hodnoty súčinu klm.

(Aleš Kobza)

B-I-2
Do štvorcovej tabuľky 11 × 11 sme vpísali prirodzené čísla 1, 2, …, 121 postupne po riadkoch zľava doprava a zhora nadol. Štvorcovou doštičkou 4 × 4 sme všetkými možnými spôsobmi zakryli práve 16 políčok. Koľkokrát bol súčet zakrytých 16 čísel druhou mocninou celého čísla?

(Vojtech Bálint, Tomáš Jurík)

B-I-3
V pravouhlom trojuholníku ABC s preponou AB a odvesnami dĺžok |AC|= 4 cm a |BC|= 3 cm ležia navzájom sa dotýkajúce kružnice k1(S1; r1) a k2(S2; r2) tak, že k1 sa dotýka strán AB a AC, zatiaľ čo k2 sa dotýka strán AB a BC. Určte najmenšiu a najväčšiu možnú hodnotu polomeru r2.

(Pavel Novotný)

B-I-4
Počet všetkých párnych deliteľov niektorého prirodzeného čísla je o 3 väčší ako počet všetkých jeho nepárnych deliteľov. Aký je podiel súčtu všetkých jeho párnych deliteľov a súčtu všetkých jeho nepárnych deliteľov? Nájdite všetky možné odpovede.

(Erika Novotná)

B-I-5
Vrcholy konvexného šesťuholníka ABCDEF ležia na kružnici, pričom |AB|=|CD|.Úsečky AE a CF sa pretínajú v bode G a úsečky BE a DF sa pretínajú v bode H. Dokážte, že úsečky GH, AD a BC sú navzájom rovnobežné.

(Šárka Gergelitsová)

B-I-6
Kladné reálne čísla a, b, c sú také, že hodnoty

sú navzájom rôzne. Zapíšme ich od najmenšej po najväčšiu:

Zistite, koľko rôznych poradí (i1, i2, …, i6) indexov 1 až 6 môžeme dostať, keď budeme rôzne voliť čísla a, b, c.

(Jaromír Šimša)

B-S-1
Koľkými spôsobmi je možné vyplniť štvorcovú tabuľku 3 × 3 číslami 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 tak, aby s účet čísel v každom štvorci 2 × 2 tejto tabuľky bol rovný 14?

(Tomáš Jurík)

B-S-2
Daná je úsečka AB, jej stred C a vnútri úsečky AB bod D. Kružnice k(C; |BC|) a m(B; |BD|) sa pretínajú v bodoch EF a polpriamka FD pretína kružnicu k v bode K, K ≠ F. Rovnobežka s priamkou AB prechádzajúca bodom K pretína kružnicu k v bode L, L ≠ K. Dokážte, že |KL|=|BD|.

(Šárka Gergelitsová)

B-S-3
Dané sú dve rôzne reálne čísla a, b väčšie ako 1. Zapíšte všetky možné poradia hodnôt výrazov

od najmenšej po najväčšiu.

(Jaromír Šimša)

B-II-1
Určte všetky trojice celých kladných čísel k, l a m, pre ktoré platí

.
(Jaromír Šimša)

B-II-2
Daná je úsečka AB, jej stred C a vnútri úsečky AB bod D. Kružnice k(C; |BC|)a m(B; |BD|) sa pretínajú v bodoch E a F. Zdôvodnite, prečo je polpriamka FD osou uhla AFE.

(Šárka Gergelitsová)

B-II-3
Nájdite všetky prirodzené čísla n, ktoré majú práve šesť deliteľov, pričom súčet druhého najväčšieho a druhého najmenšieho z nich je 54.

(Pavel Novotný)

B-II-4
Dané je prirodzené číslo k, 4 ≤ k ≤ 900. Adam a Braňo hrajú hru: Adam napíše na tabuľu k rôznych trojciferných čísel, Braňo si z nich vyberie štyri rôzne. Ak rozdiel medzi dvoma najmenšími aj rozdiel medzi dvoma najväčšími vybranými číslami je nanajvýš 22, vyhráva Braňo, inak vyhráva Adam. V závislosti od hodnoty k určte, kto má vyhrávajúcu stratégiu.

(Tomáš Jurík)

A-I-1
V každej zo štyroch miestností je niekoľko predmetov. Nech n≥2 je prirodzené číslo. Jednu n-tinu predmetov z prvej miestnosti prenesieme do druhej miestnosti. Následne jednu n-tinu (z nového počtu) predmetov prenesieme z druhej miestnosti do tretej. Podobne potom z tretej miestnosti do štvrtej a zo štvrtej do prvej. (Vždy pritom prenášame celé predmety.) Ak viete, že na konci bol v každej miestnosti rovnaký počet predmetov, určte, koľko najmenej predmetov mohlo byť na začiatku v druhej miestnosti. Pre ktoré n sa tak môže stať?

(Vojtech Bálint, Michal Rolínek)

A-I-2
Nájdite najmenšie reálne číslo m, pre ktoré možno nájsť reálne čísla a, b tak, aby nerovnosť

|x2 + ax + b| ≤ m

platila pre každé x∈〈0, 2〉.

(Michal Rolínek)

A-I-3
Daný je pravouhlý trojuholník ABC s preponou AB a dlhšou odvesnou BC. Nech D je päta výšky z vrcholu C. Kružnica k so stredom D a polomerom CD pretína odvesnu BC v bode Q a ďalej priamku AB v bodoch E a F (EF ), pričom F je bodom prepony AB . Úsečka QE pretína odvesnu AC v bode P. Dokážte, že |PE|=|QF|.

(Jaroslav Švrček)

A-I-4
Nela s Janou zvolia prirodzené číslo k a následne hrajú hru s tabuľkou majúcou rozmery 9 × 9. Začínajúca Nela vždy vo svojom ťahu vyberie jedno prázdne políčko a vpíše doňho nulu. Jana vo svojom ťahu do nejakého prázdneho políčka napíše jednotku. Navyše po každom ťahu Nely nasleduje k ťahov Jany. Ak sa kedykoľvek počas hry stane, že súčet čísel v každom riadku aj v každom stĺpci je nepárny, vyhrá Jana. Ak dievčatá vyplnia celú tabuľku bez toho, aby sa tak stalo, vyhrá Nela. Nájdite najmenšiu hodnotu k, pre ktorú má Jana vyhrávajúcu stratégiu.

(Michal Rolínek)

A-I-5
Daný je trojuholník ABC s najkratšou stranou BC. Na stranách AB, AC a na polpriamkach opačných k polpriamkam BC, CB zvoľme postupne body X, Y, K, L tak, aby platilo |BX|=|BK|=|BC|=|CY|=|CL|. Priamky KXLY sa pretínajú v bode M. Dokážte, že ťažisko trojuholníka KLM je totožné so stredom kružnice vpísanej do trojuholníka ABC.

(Tomáš Jurík)

A-I-6
Na tabuli je napísaný súčin

1 · 2 · 3 · … · n.

Pre ktoré prirodzené čísla n ≥ 2 je možné za niektoré z činiteľov dopísať výkričník a nahradiť ich tak ich faktoriálmi, aby výsledný súčin bol rovný druhej mocnine prirodzeného čísla?

(Michal Rolínek)

A-S-1
Prvočíslo nazveme pekné, ak sa dá zapísať ako rozdiel dvoch tretích mocnín prirodzených čísel. Určte posledné cifry všetkých pekných prvočísel.

(Patrik Bak, Michal Rolínek)

A-S-2
Kladné reálne čísla a, b, c, d spĺňajú rovnosti

     a     

Dokážte nerovnosť ab ≥ 4 a nájdite najmenšiu možnú hodnotu výrazu ab + cd.

(Jaromír Šimša)

A-S-3
Daný je lichobežník ABCD (AB ║ CD), v ktorom platí |BC|=|AB|+|CD|. Dokážte, že

     a) na ramene AD leží nejaký bod kružnice majúcej priemer BC,

     b) na ramene BC leží nejaký bod kružnice majúcej priemer AD.

(Josef Tkadlec)

A-II-1
Na tabuli sú napísané rôzne kladné celé čísla. Ich aritmetický priemer je desatinné číslo, ktorého desatinná časť je presne 0,2016. Akú najmenšiu hodnotu môže tento priemer mať?

(Patrik Bak)

A-II-2
Daný je štvorec ABCD so stranou dĺžky 1. Na jeho strane CD zvolíme bod E tak, aby platilo |∠BAE|= 60°. Ďalej zvoľme ľubovoľný vnútorný bod úsečky AE a označme ho X. Bodom X potom veďme kolmicu na priamku BX a jej priesečník s priamkou BC označme Y. Aká je najmenšia možná dĺžka úsečky BY?

(Michal Rolínek)

A-II-3
Koľkými spôsobmi sa dá rozdeliť množina {1,2, …, 12} na šesť disjunktných dvojprvkových podmnožín takých, že každá z nich obsahuje navzájom nesúdeliteľné čísla (teda také, ktoré nemajú spoločného deliteľa väčšieho ako 1)?

(Martin Panák)

A-II-4
Určte najmenšie reálne číslo m, pre ktoré možno nájsť reálne čísla a a b tak, aby nerovnosť

|x2 + ax + b| ≤ m (x2 + 1)

platila pre každé x ∈ 〈-1, 1〉.

(Jaromír Šimša)