Správa zo 41. ročníka Medzinárodnej matematickej olympiády
15. - 24.7.2000 Taejon (Južná Kórea)

    Tohoročná IMO - International Mathematics Olympiad začala už piatu desiatku svojho jestvovania. Jej 41. ročník sa uskutočnil v juhokórejskom meste Taejon v sídle KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology. Účasť' bola rekordná - 82 štátov celého sveta v súťaži reprezentovalo celkom 462 súťažiacich.

    Úlohy (dva dni po troch úlohách) vybrané medzinárodnou jury boli v spektre od miernych po veľmi náročné. V tomto ročníku sa podarilo úplne vyriešiť všetky úlohy a získať maximálny počet 42 (6 x 7) bodov štyrom súťažiacom (Rusko 2x, Čína a Bielorusko). V neoficiálnom poradí úspešnosti zúčastnených štátov sa na popredných miestach umiestnili už tradične Čína, Rusko, USA, J. Kórea, Bulharsko, Vietnam, Bielorusko, Taiwan (v uvedenom poradí). Slovenské družstvo tvorili šiesti súťažiaci vybraní na základe výsledkov celoštátneho kola 49. ročníka MO, korešpondenčného seminára a výberových sústrední.

Výsledky podáva nasledujúci prehľad:

Balázs KESZEGHG Fazekas, Budapest25 bodovstriebro
Miroslava SOTÁKOVÁG Poštová, Košice21 bodovstriebro
Katarína QUITTNEROVÁG Bílikova, Bratislava20 bodovbronz
Tomáš JURÍKG Poštová, Košice19 bodovbronz
Vladimír ZAJACG Grösslingová, Bratislava18 bodovbronz
Peter MÁJEKG Novohradská, Bratislava8 bodov 

    Vedúcim slovenskej výpravy a zástupcom v medzinárodnej jury bol Doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc., pedagogickým vedúcim bol Juraj Földes, obaja z MFF UK.
Celkovým ziskom 111 bodov obsadilo slovenské družstvo výborné 18 miesto, keď z európskych štátov okrem horeuvedených umiestnili pred nami iba reprezentanti Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Za nami zaostali Poľsko, Nemecko, Juhoslávia, Česká republika, Anglicko, Chorvátsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Rakúsko, Švédsko, Švajčiarsko, Fínsko, Belgicko, ..., krajiny bývalého ZSSR Estónsko, Lotyšsko, Litva, Kazachstan, ... Z mimoeurópskych zasa Argentína, Kuba, Brazília, Hong-Kong,...
    Ukázalo sa, že všeobecným (celosvetovým) trendom v organizácii matematických olympiád je nielen zvyšujúca sa náročnosť úloh, ale v záujme úspešnej reprezentácie na medzinárodnom poli sú stále obvyklejšie formy kontinuálnej prípravy reprezentantov (semináre, sústredenia, prípravné stretnutia a pod.). Práve vďaka zachyteniu a rozvíjaniu tohto trendu, podporeného mimoriadnou obetavosťou dobrovoľných pracovníkov na všetkých úrovniach MO a najmä v oblasti vrcholovej prípravy slovenské reprezentanti získavajú vysoký kredit v celosvetovom merítku, uznanie a obdiv od zástupcov pedagogickej a vedeckej matematickej komunity prakticky celého sveta.
    Tohoročná MMO bola organizačne veľmi dobre pripravená. Súťažiaci boli sústredení v kampuse KAIST-u (ubytovanie, stravovanie, miesto súťaže) s adekvátnymi podmienkami aj na využitie voľného času. Organizátori už tradične pripravili vysokohodnotný sprievodný záujmový a spoločenský program obohatený exkurziami, návštevou kultúrnych podujatí, expozícií účastníci využili prostredie a podmienky na nadviazanie osobných kontaktov, oboznámenie sa s prírodnými i kultúrnymi krásami Južnej Kórey a zvládli aj záťaž zmenených časových sa klimatických podmienok (teplo, vlhko, posun o 8 hodín).
    Účasť slovenskej reprezentácie starostlivo organizačne zabezpečil Dom zahraničných stykov MŠ SR v spolupráci so Slovenskou komisiou matematickej olympiády.

    Ďalší, v poradí už 42. ročník IMO sa uskutoční v júli roku 2001 vo Washingtone (USA). Verme, že pre reprezentantov Slovenskej republiky bude prinajmenšom rovnako úspešný ako tohoročný.

Doc. RNDr. Vladislav Rosa CSc
Slovenská komisia MO - MFF UK Bratislava